قیمت ورق استیل نسوز

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 309 نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 309 16 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 309 25 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 309 36 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 309 19 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 309 30 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 309 43 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 309 24 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 309 38 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 309 54 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 309 32 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 309 50 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 309 72 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 309 40 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 309 62 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 309 90 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 309 48 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 309 75 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 309 108 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 309 64 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 309 100 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 309 144 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 309 80 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 309 125 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 309 180 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 309 96 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 309 150 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 309 216 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 309 112 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 309 175 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 309 252 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 309 128 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 309 200 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 309 288 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 309 144 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 309 225 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 309 324 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 309 160 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 309 250 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 309 360 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 309 192 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 309 300 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 309 432 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 309 240 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 309 375 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 309 540 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 309 320 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 309 500 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 309 720 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 309 400 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 309 625 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 309 900 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 309 480 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 309 750 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 309 1,080 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 309 560 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 309 875 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 309 1,260 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 309 640 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 309 1,000 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 309 1,440 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 309 720 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 309 1,125 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 309 1,620 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 309 800 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 309 1,250 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 309 1,800 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 309 880 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 309 1,375 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 309 1,980 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 309 960 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 309 1,500 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 309 2,160 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 309 1,120 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 309 1,750 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 309 2,520 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 309 1,280 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 309 2,000 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 309 2,880 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 309 1,440 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 309 2,250 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 309 3,240 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 309 1,600 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 309 2,500 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 309 3,600 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 310 نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 310 16 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 310 25 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 310 36 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 310 19 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 310 30 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 310 43 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 310 24 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 310 38 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 310 54 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 310 32 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 310 50 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 310 72 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 310 40 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 310 62 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 310 90 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 310 48 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 310 75 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 310 108 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 310 64 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 310 100 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 310 144 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 310 80 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 310 125 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 310 180 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 310 96 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 310 150 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 310 216 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 310 112 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 310 175 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 310 252 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 310 128 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 310 200 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 310 288 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 310 144 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 310 225 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 310 324 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 310 160 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 310 250 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 310 360 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 310 192 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 310 300 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 310 432 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 310 240 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 310 375 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 310 540 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 310 320 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 310 500 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 310 720 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 310 400 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 310 625 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 310 900 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 310 480 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 310 750 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 310 1,080 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 310 560 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 310 875 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 310 1,260 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 310 640 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 310 1,000 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 310 1,440 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 310 720 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 310 1,125 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 310 1,620 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 310 800 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 310 1,250 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 310 1,800 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 310 880 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 310 1,375 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 310 1,980 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 310 960 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 310 1,500 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 310 2,160 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 310 1,120 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 310 1,750 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 310 2,520 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 310 1,280 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 310 2,000 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 310 2,880 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 310 1,440 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 310 2,250 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 310 3,240 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 310 1,600 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 310 2,500 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 310 3,600 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 310S نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 310S 16 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 310S 25 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 310S 36 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 310S 19 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 310S 30 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 310S 43 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 310S 24 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 310S 38 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 310S 54 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 310S 32 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 310S 50 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 310S 72 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 310S 40 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 310S 62 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 310S 90 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 310S 48 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 310S 75 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 310S 108 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 310S 64 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 310S 100 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 310S 144 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 310S 80 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 310S 125 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 310S 180 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 310S 96 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 310S 150 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 310S 216 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 310S 112 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 310S 175 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 310S 252 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 310S 128 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 310S 200 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 310S 288 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 310S 144 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 310S 225 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 310S 324 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 310S 160 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 310S 250 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 310S 360 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 310S 192 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 310S 300 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 310S 432 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 310S 240 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 310S 375 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 310S 540 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 310S 320 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 310S 500 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 310S 720 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 310S 400 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 310S 625 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 310S 900 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 310S 480 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 310S 750 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 310S 1,080 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 310S 560 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 310S 875 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 310S 1,260 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 310S 640 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 310S 1,000 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 310S 1,440 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 310S 720 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 310S 1,125 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 310S 1,620 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 310S 800 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 310S 1,250 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 310S 1,800 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 310S 880 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 310S 1,375 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 310S 1,980 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 310S 960 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 310S 1,500 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 310S 2,160 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 310S 1,120 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 310S 1,750 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 310S 2,520 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 310S 1,280 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 310S 2,000 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 310S 2,880 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 310S 1,440 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 310S 2,250 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 310S 3,240 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 310S 1,600 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 310S 2,500 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 310S 3,600 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 321 نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 321 16 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 321 25 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 321 36 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 321 19 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 321 30 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 321 43 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 321 24 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 321 38 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 321 54 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 321 32 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 321 50 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 321 72 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 321 40 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 321 62 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 321 90 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 321 48 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 321 75 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 321 108 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 321 64 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 321 100 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 321 144 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 321 80 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 321 125 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 321 180 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 321 96 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 321 150 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 321 216 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 321 112 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 321 175 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 321 252 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 321 128 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 321 200 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 321 288 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 321 144 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 321 225 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 321 324 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 321 160 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 321 250 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 321 360 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 321 192 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 321 300 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 321 432 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 321 240 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 321 375 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 321 540 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 321 320 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 321 500 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 321 720 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 321 400 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 321 625 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 321 900 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 321 480 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 321 750 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 321 1,080 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 321 560 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 321 875 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 321 1,260 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 321 640 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 321 1,000 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 321 1,440 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 321 720 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 321 1,125 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 321 1,620 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 321 800 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 321 1,250 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 321 1,800 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 321 880 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 321 1,375 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 321 1,980 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 321 960 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 321 1,500 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 321 2,160 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 321 1,120 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 321 1,750 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 321 2,520 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 321 1,280 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 321 2,000 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 321 2,880 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 321 1,440 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 321 2,250 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 321 3,240 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 321 1,600 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 321 2,500 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 321 3,600 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

 

 

parallax background

ورق استیل نسوز

انواع ورق های استیل 309, 310, 321
در انواع سایز ها و ضخامت ها ارائه میگردد
قیمت لحظه ای بازار استیل تهران

قیمت روز ورق نسوز استیل در بازار تهران


تماس باما: 02166390988 , 02166390898 , 02166390889

 
1نکات قبل از خرید
نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید نکات قبل از خرید
2نکات بارگیری
نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری نکات بارگیری
3ورق نسوز استیل چیست ؟

ورق استیل نسوز چیست؟

 

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 309 نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 309 16 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 309 25 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 309 36 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 309 19 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 309 30 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 309 43 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 309 24 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 309 38 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 309 54 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 309 32 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 309 50 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 309 72 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 309 40 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 309 62 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 309 90 خارجی تهران موجود 265,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 309 48 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 309 75 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 309 108 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 309 64 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 309 100 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 309 144 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 309 80 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 309 125 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 309 180 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 309 96 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 309 150 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 309 216 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 309 112 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 309 175 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 309 252 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 309 128 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 309 200 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 309 288 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 309 144 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 309 225 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 309 324 خارجی تهران موجود 270,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 309 160 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 309 250 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 309 360 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 309 192 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 309 300 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 309 432 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 309 240 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 309 375 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 309 540 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 309 320 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 309 500 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 309 720 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 309 400 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 309 625 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 309 900 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 309 480 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 309 750 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 309 1,080 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 309 560 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 309 875 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 309 1,260 خارجی تهران موجود 278,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 309 640 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 309 1,000 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 309 1,440 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 309 720 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 309 1,125 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 309 1,620 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 309 800 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 309 1,250 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 309 1,800 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 309 880 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 309 1,375 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 309 1,980 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 309 960 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 309 1,500 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 309 2,160 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 309 1,120 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 309 1,750 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 309 2,520 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 309 1,280 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 309 2,000 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 309 2,880 خارجی تهران موجود 285,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 309 1,440 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 309 2,250 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 309 3,240 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 309 1,600 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 309 2,500 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 309 نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 309 3,600 خارجی تهران موجود 295,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 310 نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 310 16 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 310 25 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 310 36 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 310 19 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 310 30 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 310 43 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 310 24 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 310 38 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 310 54 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 310 32 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 310 50 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 310 72 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 310 40 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 310 62 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 310 90 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 310 48 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 310 75 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 310 108 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 310 64 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 310 100 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 310 144 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 310 80 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 310 125 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 310 180 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 310 96 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 310 150 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 310 216 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 310 112 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 310 175 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 310 252 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 310 128 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 310 200 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 310 288 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 310 144 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 310 225 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 310 324 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 310 160 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 310 250 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 310 360 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 310 192 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 310 300 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 310 432 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 310 240 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 310 375 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 310 540 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 310 320 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 310 500 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 310 720 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 310 400 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 310 625 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 310 900 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 310 480 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 310 750 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 310 1,080 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 310 560 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 310 875 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 310 1,260 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 310 640 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 310 1,000 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 310 1,440 خارجی تهران موجود 326,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 310 720 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 310 1,125 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 310 1,620 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 310 800 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 310 1,250 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 310 1,800 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 310 880 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 310 1,375 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 310 1,980 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 310 960 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 310 1,500 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 310 2,160 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 310 1,120 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 310 1,750 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 310 2,520 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 310 1,280 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 310 2,000 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 310 2,880 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 310 1,440 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 310 2,250 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 310 3,240 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 310 1,600 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 310 2,500 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310 نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 310 3,600 خارجی تهران موجود 335,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 310S نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 310S 16 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 310S 25 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 310S 36 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 310S 19 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 310S 30 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 310S 43 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 310S 24 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 310S 38 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 310S 54 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 310S 32 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 310S 50 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 310S 72 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 310S 40 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 310S 62 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 310S 90 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 310S 48 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 310S 75 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 310S 108 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 310S 64 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 310S 100 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 310S 144 خارجی تهران موجود 310,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 310S 80 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 310S 125 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 310S 180 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 310S 96 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 310S 150 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 310S 216 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 310S 112 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 310S 175 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 310S 252 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 310S 128 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 310S 200 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 310S 288 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 310S 144 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 310S 225 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 310S 324 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 310S 160 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 310S 250 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 310S 360 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 310S 192 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 310S 300 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 310S 432 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 310S 240 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 310S 375 خارجی تهران موجود 320,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 310S 540 خارجی تهران موجود 312,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 310S 320 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 310S 500 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 310S 720 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 310S 400 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 310S 625 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 310S 900 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 310S 480 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 310S 750 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 310S 1,080 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 310S 560 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 310S 875 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 310S 1,260 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 310S 640 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 310S 1,000 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 310S 1,440 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 310S 720 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 310S 1,125 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 310S 1,620 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 310S 800 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 310S 1,250 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 310S 1,800 خارجی تهران موجود 323,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 310S 880 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 310S 1,375 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 310S 1,980 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 310S 960 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 310S 1,500 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 310S 2,160 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 310S 1,120 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 310S 1,750 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 310S 2,520 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 310S 1,280 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 310S 2,000 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 310S 2,880 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 310S 1,440 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 310S 2,250 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 310S 3,240 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 310S 1,600 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 310S 2,500 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 310S نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 310S 3,600 خارجی تهران موجود 325,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصول ضخامت ابعاد نوع آلیاژ وزن کارخانه بارگیری موجودی قیمت قیمت عمده قیمت همکار حداقل خرید بروز رسانی
ورق استیل 321 نسوز 1 1.00 100*200 cm نسوز 321 16 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1 1.00 125*250 cm نسوز 321 25 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1 1.00 150*300 cm نسوز 321 36 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.2 1.20 100*200 cm نسوز 321 19 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.2 1.20 125*250 cm نسوز 321 30 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.2 1.20 150*300 cm نسوز 321 43 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.5 1.50 100*200 cm نسوز 321 24 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.5 1.50 125*250 cm نسوز 321 38 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 1.5 1.50 150*300 cm نسوز 321 54 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2 2.00 100*200 cm نسوز 321 32 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2 2.00 125*250 cm نسوز 321 50 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2 2.00 150*300 cm نسوز 321 72 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2.5 2.50 100*200 cm نسوز 321 40 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2.5 2.50 125*250 cm نسوز 321 62 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 2.5 2.50 150*300 cm نسوز 321 90 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 3 3.00 100*200 cm نسوز 321 48 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 3 3.00 125*250 cm نسوز 321 75 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 3 3.00 150*300 cm نسوز 321 108 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 4 4.00 100*200 cm نسوز 321 64 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 4 4.00 125*250 cm نسوز 321 100 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 4 4.00 150*300 cm نسوز 321 144 خارجی تهران موجود 190,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 5 5.00 100*200 cm نسوز 321 80 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 5 5.00 125*250 cm نسوز 321 125 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 5 5.00 150*300 cm نسوز 321 180 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 6 6.00 100*200 cm نسوز 321 96 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 6 6.00 125*250 cm نسوز 321 150 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 6 6.00 150*300 cm نسوز 321 216 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 7 7.00 100*200 cm نسوز 321 112 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 7 7.00 125*250 cm نسوز 321 175 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 7 7.00 150*300 cm نسوز 321 252 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 8 8.00 100*200 cm نسوز 321 128 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 8 8.00 125*250 cm نسوز 321 200 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 8 8.00 150*300 cm نسوز 321 288 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 9 9.00 100*200 cm نسوز 321 144 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 9 9.00 125*250 cm نسوز 321 225 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 9 9.00 150*300 cm نسوز 321 324 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 10 10.00 100*200 cm نسوز 321 160 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 10 10.00 125*250 cm نسوز 321 250 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 10 10.00 150*300 cm نسوز 321 360 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 12 12.00 100*200 cm نسوز 321 192 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 12 12.00 125*250 cm نسوز 321 300 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 12 12.00 150*300 cm نسوز 321 432 خارجی تهران موجود 195,500 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 15 15.00 100*200 cm نسوز 321 240 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 15 15.00 125*250 cm نسوز 321 375 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 15 15.00 150*300 cm نسوز 321 540 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 20 20.00 100*200 cm نسوز 321 320 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 20 20.00 125*250 cm نسوز 321 500 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 20 20.00 150*300 cm نسوز 321 720 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 25 25.00 100*200 cm نسوز 321 400 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 25 25.00 125*250 cm نسوز 321 625 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 25 25.00 150*300 cm نسوز 321 900 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 30 30.00 100*200 cm نسوز 321 480 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 30 30.00 125*250 cm نسوز 321 750 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 30 30.00 150*300 cm نسوز 321 1,080 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 35 35.00 100*200 cm نسوز 321 560 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 35 35.00 125*250 cm نسوز 321 875 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 35 35.00 150*300 cm نسوز 321 1,260 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 40 40.00 100*200 cm نسوز 321 640 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 40 40.00 125*250 cm نسوز 321 1,000 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 40 40.00 150*300 cm نسوز 321 1,440 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 45 45.00 100*200 cm نسوز 321 720 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 45 45.00 125*250 cm نسوز 321 1,125 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 45 45.00 150*300 cm نسوز 321 1,620 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 50 50.00 100*200 cm نسوز 321 800 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 50 50.00 125*250 cm نسوز 321 1,250 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 50 50.00 150*300 cm نسوز 321 1,800 خارجی تهران موجود 199,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 55 55.00 100*200 cm نسوز 321 880 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 55 55.00 125*250 cm نسوز 321 1,375 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 55 55.00 150*300 cm نسوز 321 1,980 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 60 60.00 100*200 cm نسوز 321 960 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 60 60.00 125*250 cm نسوز 321 1,500 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 60 60.00 150*300 cm نسوز 321 2,160 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 70 70.00 100*200 cm نسوز 321 1,120 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 70 70.00 125*250 cm نسوز 321 1,750 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 70 70.00 150*300 cm نسوز 321 2,520 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 80 80.00 100*200 cm نسوز 321 1,280 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 80 80.00 125*250 cm نسوز 321 2,000 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 80 80.00 150*300 cm نسوز 321 2,880 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 90 90.00 100*200 cm نسوز 321 1,440 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 90 90.00 125*250 cm نسوز 321 2,250 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 90 90.00 150*300 cm نسوز 321 3,240 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 100 100.00 100*200 cm نسوز 321 1,600 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 100 100.00 125*250 cm نسوز 321 2,500 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ورق استیل 321 نسوز 100 100.00 150*300 cm نسوز 321 3,600 خارجی تهران موجود 198,000 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

 

 

۰۲۱۶۶۳۹۰۹۸۸