بازار داخلی ضعیف و بازار صادراتی ضعیف تر

کانال تلگرام